วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

การทดลองทางวิทยาศาสตร์

การทดลอง เรื่อง "อัตราเมแทบอลิซึม"
การทดลอง เรื่อง "อาณาจักรมอเนอรา"
การทดลอง เรื่อง "อาณาจักรโปรติสตา"
การทดลอง เรื่อง "การทำงานของกล้ามเนื้อ"
การทดลอง เรื่อง "ปฏิกิริยาในเซลล์"
การทดลอง เรื่อง "โครงสร้างของแมลง"
การทดลอง เรื่อง "กล้องจุลทรรศน์"
การทดลอง เรื่อง "เวลาในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า"
การทดลอง เรื่อง "สารอาหารและพลังงาน"
การทดลอง เรื่อง "เฟิน"
การทดลอง เรื่อง "การวัดความดันเลือด"
การทดลอง เรื่อง "การทดสอบเบาหวาน"
การทดลอง เรื่อง "การนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือด"

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น