วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

การทดลองทางวิทยาศาสตร์

การทดลอง เรื่อง "อัตราเมแทบอลิซึม"
การทดลอง เรื่อง "อาณาจักรมอเนอรา"
การทดลอง เรื่อง "อาณาจักรโปรติสตา"
การทดลอง เรื่อง "การทำงานของกล้ามเนื้อ"
การทดลอง เรื่อง "ปฏิกิริยาในเซลล์"
การทดลอง เรื่อง "โครงสร้างของแมลง"
การทดลอง เรื่อง "กล้องจุลทรรศน์"
การทดลอง เรื่อง "เวลาในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า"
การทดลอง เรื่อง "สารอาหารและพลังงาน"
การทดลอง เรื่อง "เฟิน"
การทดลอง เรื่อง "การวัดความดันเลือด"
การทดลอง เรื่อง "การทดสอบเบาหวาน"
การทดลอง เรื่อง "การนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือด"

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553

การนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือด

บทปฏิบัติการ เรื่อง การนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือด
วัสดุอุปกรณ์
1.สไลด์ถาวรเซลล์เม็ดเลือดของคน
2.กล้องจุลทรรศน์
3.ดินสอ
4กล้องถ่ายรูป
วิธีการทดลอง
1. ศึกษาเซลล์เม็ดเลือดแดงจากสไลด์ถาวร ภายใต้กล้องจุลทรรศน์จากกำลังขยายต่ำสุดไปจนกระทั่งกำลังขยาย 40 เท่า
2. ถ่ายภาพเซลล์เม็ดเลือดจากลังขยาย 40 เท่าโดยเลือก
3. ถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องสู่คอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ออกมา (อย่าลืมบอกกำลังขยายแต่ละภาพด้วย)
4. ระบุจำนวนเซลล์เม็ดเลือด และนับจำนวนเซลล์/หน่วยพื้นที่ บันทึกผล
5. หาค่าเฉลี่ยของเซลล์แต่ละชนิดต่างๆ และหาค่าเฉลี่ยจำนวนเซลล์เม็ดเลือดต่อหน่วยพื้นที่แล้วบันทึกผล

คำถามท้ายปฏิบัติการณ์
1. เราจะพบเซลล์เม็ดเลือดใดมากที่สุด
2. จงบอกความแตดต่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง และเซลล์เม็ดเลือดขาวมา 3 ข้อ
3. การนับเซลล์เม็ดเลือดมีประโยชน์ต่อการวิจัยโรคอย่างไร